Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia odpadów

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

Zgodnie z art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r.oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów gminy mają obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania:

  w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

Rok

2012 r.

16 lipca

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

16 lipca

2020 r.

Dopuszczalny poziom
masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty
przez Gminę Baborów [%]

82,55

14,8

  13,62            

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r. oraz rozporządzeniem ministra środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

 


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal,
tworzywa sztuczne,
szkło [%]

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty
przez Gminę Baborów [%]

7,9

8,5

  31,61            

Odpady budowlane

i rozbiórkowe

30 36 38 40 42 45 50 60 70
Poziom osiągnięty
przez Gminę Baborów [%]
100 69,5 100